FINAL SALE -70%

ВИЖ

ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ

        ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
Настоящата политика за поверителност предоставя информация за личните данни, които STYLER обработва, условията и реда, по който физическите лица, чиито лични данни се обработват упражняват правата си.

Под „лични данни" трябва да се разбира всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни");
Физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

Принципите, които са свързани с обработването на личните данни са както следва:
    1. Принцип на законосъобразност, добросъвестност и прозрачност на обработването на лични данни: събирането на лични данни трябва да бъде в рамките на необходимото. Информацията се събира по законен и обективен начин;
    2. Принцип на свеждане на данните до минимум, както и на ограничение на целите и съхранението: личните данни не трябва да се използват за цели, различни от тези, за които са били събирани, освен със съгласието на лицето или в случаите, изрично предвидени в закона. Личните данни трябва да се съхраняват за период не по-дълъг от необходимото за целите за които се обработват личните данни;
    3. Принцип на точност: личните данни трябва да са прецизни, точни, пълни и актуални, доколкото това е необходимо за целите, за които се обработват;
    4. Принцип на цялостност и поверителност: личните данни трябва да се обработват по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобрано обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки.

Обработват се следните категории от лични данни: име и фамилия; имейл адрес; град, адрес, улица, номер; телефон; IP адрес (местоположение);

STYLER използва следните уебсайтове (трети страни) и техни бисквитки: Google Analytics, Google AdWords, Facebook и Instagram, както и своите служебни бисквитки, необходими за нормалното функциониране на сайта.